Turkmenistan Postal Code-
What is Turkmenistan address format?

Dovletov Meret Gurbanovich
Garashsyzlyk shayoly, jay 77 otag 7
sh. ASHGABAT
744000
(+993 12) 12 34 56
TURKMENISTAN

What is Turkmenistan Zipcode Format?
Postal Codes formatting