Samoa Postal Code-
What is Samoa address format?

Residential
Simi Siaki
Manono Tai
Manono WS1190
SAMOA

PO Box
Simi Siaki
PO Box 301
Manono Tai
Manono WS1190
SAMOA

What is Samoa Zipcode Format?
Postal Codes formatting