Kobenhavns Zip code

900 - Kobenhavn C
960 - Udland
999 - Kobenhavn C
1001 - Kobenhavn K
1002 - Kobenhavn K
1003 - Kobenhavn K
1004 - Kobenhavn K
1005 - Kobenhavn K
1006 - Kobenhavn K
1007 - Kobenhavn K
1008 - Kobenhavn K
1009 - Kobenhavn K
1010 - Kobenhavn K
1011 - Kobenhavn K
1012 - Kobenhavn K
1013 - Kobenhavn K
1014 - Kobenhavn K
1015 - Kobenhavn K
1016 - Kobenhavn K
1017 - Kobenhavn K
1018 - Kobenhavn K
1019 - Kobenhavn K
1020 - Kobenhavn K
1021 - Kobenhavn K
1022 - Kobenhavn K
1023 - Kobenhavn K
1024 - Kobenhavn K
1025 - Kobenhavn K
1026 - Kobenhavn K
1050 - Kobenhavn K
1051 - Kobenhavn K
1052 - Kobenhavn K
1053 - Kobenhavn K
1054 - Kobenhavn K
1055 - Kobenhavn K
1056 - Kobenhavn K
1057 - Kobenhavn K
1058 - Kobenhavn K
1059 - Kobenhavn K
1060 - Kobenhavn K
1061 - Kobenhavn K
1062 - Kobenhavn K
1063 - Kobenhavn K
1064 - Kobenhavn K
1065 - Kobenhavn K
1066 - Kobenhavn K
1067 - Kobenhavn K
1068 - Kobenhavn K
1069 - Kobenhavn K
1070 - Kobenhavn K
1071 - Kobenhavn K
1072 - Kobenhavn K
1073 - Kobenhavn K
1074 - Kobenhavn K
1092 - Kobenhavn K
1093 - Kobenhavn K
1095 - Kobenhavn K
1098 - Kobenhavn K
1100 - Kobenhavn K
1101 - Kobenhavn K
1102 - Kobenhavn K
1103 - Kobenhavn K
1104 - Kobenhavn K
1105 - Kobenhavn K
1106 - Kobenhavn K
1107 - Kobenhavn K
1110 - Kobenhavn K
1111 - Kobenhavn K
1112 - Kobenhavn K
1113 - Kobenhavn K
1114 - Kobenhavn K
1115 - Kobenhavn K
1116 - Kobenhavn K
1117 - Kobenhavn K
1118 - Kobenhavn K
1119 - Kobenhavn K
1120 - Kobenhavn K
1121 - Kobenhavn K
1122 - Kobenhavn K
1123 - Kobenhavn K
1124 - Kobenhavn K
1125 - Kobenhavn K
1126 - Kobenhavn K
1127 - Kobenhavn K
1128 - Kobenhavn K
1129 - Kobenhavn K
1130 - Kobenhavn K
1131 - Kobenhavn K
1140 - Kobenhavn K
1147 - Kobenhavn K
1148 - Kobenhavn K
1150 - Kobenhavn K
1151 - Kobenhavn K
1152 - Kobenhavn K
1153 - Kobenhavn K
1154 - Kobenhavn K
1155 - Kobenhavn K
1156 - Kobenhavn K
1157 - Kobenhavn K
1158 - Kobenhavn K
1159 - Kobenhavn K
1160 - Kobenhavn K
1161 - Kobenhavn K
1162 - Kobenhavn K
1164 - Kobenhavn K
1165 - Kobenhavn K
1166 - Kobenhavn K
1167 - Kobenhavn K
1168 - Kobenhavn K
1169 - Kobenhavn K
1170 - Kobenhavn K
1171 - Kobenhavn K
1172 - Kobenhavn K
1173 - Kobenhavn K
1174 - Kobenhavn K
1175 - Kobenhavn K
1200 - Kobenhavn K
1201 - Kobenhavn K
1202 - Kobenhavn K
1203 - Kobenhavn K
1204 - Kobenhavn K
1205 - Kobenhavn K
1206 - Kobenhavn K
1207 - Kobenhavn K
1208 - Kobenhavn K
1209 - Kobenhavn K
1210 - Kobenhavn K
1211 - Kobenhavn K
1213 - Kobenhavn K
1214 - Kobenhavn K
1215 - Kobenhavn K
1216 - Kobenhavn K
1217 - Kobenhavn K
1218 - Kobenhavn K
1219 - Kobenhavn K
1220 - Kobenhavn K
1221 - Kobenhavn K
1240 - Kobenhavn K
1250 - Kobenhavn K
1251 - Kobenhavn K
1253 - Kobenhavn K
1254 - Kobenhavn K
1255 - Kobenhavn K
1256 - Kobenhavn K
1257 - Kobenhavn K
1259 - Kobenhavn K
1260 - Kobenhavn K
1261 - Kobenhavn K
1263 - Kobenhavn K
1264 - Kobenhavn K
1265 - Kobenhavn K
1266 - Kobenhavn K
1267 - Kobenhavn K
1268 - Kobenhavn K
1270 - Kobenhavn K
1271 - Kobenhavn K
1291 - Kobenhavn K
1300 - Kobenhavn K
1301 - Kobenhavn K
1302 - Kobenhavn K
1303 - Kobenhavn K
1304 - Kobenhavn K
1306 - Kobenhavn K
1307 - Kobenhavn K
1308 - Kobenhavn K
1309 - Kobenhavn K
1310 - Kobenhavn K
1311 - Kobenhavn K
1312 - Kobenhavn K
1313 - Kobenhavn K
1314 - Kobenhavn K
1315 - Kobenhavn K
1316 - Kobenhavn K
1317 - Kobenhavn K
1318 - Kobenhavn K
1319 - Kobenhavn K
1320 - Kobenhavn K
1321 - Kobenhavn K
1322 - Kobenhavn K
1323 - Kobenhavn K
1324 - Kobenhavn K
1325 - Kobenhavn K
1326 - Kobenhavn K
1327 - Kobenhavn K
1328 - Kobenhavn K
1329 - Kobenhavn K
1350 - Kobenhavn K
1352 - Kobenhavn K
1353 - Kobenhavn K
1354 - Kobenhavn K
1355 - Kobenhavn K
1356 - Kobenhavn K
1357 - Kobenhavn K
1358 - Kobenhavn K
1359 - Kobenhavn K
1360 - Kobenhavn K
1361 - Kobenhavn K
1362 - Kobenhavn K
1363 - Kobenhavn K
1364 - Kobenhavn K
1365 - Kobenhavn K
1366 - Kobenhavn K
1367 - Kobenhavn K
1368 - Kobenhavn K
1369 - Kobenhavn K
1370 - Kobenhavn K
1371 - Kobenhavn K
1400 - Kobenhavn K
1401 - Kobenhavn K
1402 - Kobenhavn K
1403 - Kobenhavn K
1406 - Kobenhavn K
1407 - Kobenhavn K
1408 - Kobenhavn K
1409 - Kobenhavn K
1410 - Kobenhavn K
1411 - Kobenhavn K
1412 - Kobenhavn K
1413 - Kobenhavn K
1414 - Kobenhavn K
1415 - Kobenhavn K
1416 - Kobenhavn K
1417 - Kobenhavn K
1418 - Kobenhavn K
1419 - Kobenhavn K
1420 - Kobenhavn K
1421 - Kobenhavn K
1422 - Kobenhavn K
1423 - Kobenhavn K
1424 - Kobenhavn K
1425 - Kobenhavn K
1426 - Kobenhavn K
1427 - Kobenhavn K
1428 - Kobenhavn K
1429 - Kobenhavn K
1430 - Kobenhavn K
1432 - Kobenhavn K
1433 - Kobenhavn K
1434 - Kobenhavn K
1435 - Kobenhavn K
1436 - Kobenhavn K
1437 - Kobenhavn K
1438 - Kobenhavn K
1439 - Kobenhavn K
1440 - Kobenhavn K
1441 - Kobenhavn K
1448 - Kobenhavn K
1450 - Kobenhavn K
1451 - Kobenhavn K
1452 - Kobenhavn K
1453 - Kobenhavn K
1454 - Kobenhavn K
1455 - Kobenhavn K
1456 - Kobenhavn K
1457 - Kobenhavn K
1458 - Kobenhavn K
1459 - Kobenhavn K
1460 - Kobenhavn K
1462 - Kobenhavn K
1463 - Kobenhavn K
1464 - Kobenhavn K
1466 - Kobenhavn K
1467 - Kobenhavn K
1468 - Kobenhavn K
1470 - Kobenhavn K
1471 - Kobenhavn K
1472 - Kobenhavn K
1500 - Kobenhavn V
1501 - Kobenhavn V
1502 - Kobenhavn V
1503 - Kobenhavn V
1504 - Kobenhavn V
1505 - Kobenhavn V
1506 - Kobenhavn V
1507 - Kobenhavn V
1508 - Kobenhavn V
1509 - Kobenhavn V
1510 - Kobenhavn V
1513 - Centraltastning
1550 - Kobenhavn V
1551 - Kobenhavn V
1552 - Kobenhavn V
1553 - Kobenhavn V
1554 - Kobenhavn V
1555 - Kobenhavn V
1556 - Kobenhavn V
1557 - Kobenhavn V
1558 - Kobenhavn V
1559 - Kobenhavn V
1560 - Kobenhavn V
1561 - Kobenhavn V
1562 - Kobenhavn V
1563 - Kobenhavn V
1564 - Kobenhavn V
1567 - Kobenhavn V
1568 - Kobenhavn V
1569 - Kobenhavn V
1570 - Kobenhavn V
1571 - Kobenhavn V
1572 - Kobenhavn V
1573 - Kobenhavn V
1574 - Kobenhavn V
1575 - Kobenhavn V
1576 - Kobenhavn V
1577 - Kobenhavn V
1592 - Kobenhavn V
1599 - Kobenhavn V
1600 - Kobenhavn V
1601 - Kobenhavn V
1602 - Kobenhavn V
1603 - Kobenhavn V
1604 - Kobenhavn V
1606 - Kobenhavn V
1607 - Kobenhavn V
1608 - Kobenhavn V
1609 - Kobenhavn V
1610 - Kobenhavn V
1611 - Kobenhavn V
1612 - Kobenhavn V
1613 - Kobenhavn V
1614 - Kobenhavn V
1615 - Kobenhavn V
1616 - Kobenhavn V
1617 - Kobenhavn V
1618 - Kobenhavn V
1619 - Kobenhavn V
1620 - Kobenhavn V
1621 - Kobenhavn V
1622 - Kobenhavn V
1623 - Kobenhavn V
1624 - Kobenhavn V
1630 - Kobenhavn V
1631 - Kobenhavn V
1632 - Kobenhavn V
1633 - Kobenhavn V
1634 - Kobenhavn V
1635 - Kobenhavn V
1650 - Kobenhavn V
1651 - Kobenhavn V
1652 - Kobenhavn V
1653 - Kobenhavn V
1654 - Kobenhavn V
1655 - Kobenhavn V
1656 - Kobenhavn V
1657 - Kobenhavn V
1658 - Kobenhavn V
1659 - Kobenhavn V
1660 - Kobenhavn V
1661 - Kobenhavn V
1662 - Kobenhavn V
1663 - Kobenhavn V
1664 - Kobenhavn V
1665 - Kobenhavn V
1666 - Kobenhavn V
1667 - Kobenhavn V
1668 - Kobenhavn V
1669 - Kobenhavn V
1670 - Kobenhavn V
1671 - Kobenhavn V
1672 - Kobenhavn V
1673 - Kobenhavn V
1674 - Kobenhavn V
1675 - Kobenhavn V
1676 - Kobenhavn V
1677 - Kobenhavn V
1699 - Kobenhavn V
1700 - Kobenhavn V
1701 - Kobenhavn V
1702 - Kobenhavn V
1703 - Kobenhavn V
1704 - Kobenhavn V
1705 - Kobenhavn V
1706 - Kobenhavn V
1707 - Kobenhavn V
1708 - Kobenhavn V
1709 - Kobenhavn V
1710 - Kobenhavn V
1711 - Kobenhavn V
1712 - Kobenhavn V
1714 - Kobenhavn V
1715 - Kobenhavn V
1716 - Kobenhavn V
1717 - Kobenhavn V
1718 - Kobenhavn V
1719 - Kobenhavn V
1720 - Kobenhavn V
1721 - Kobenhavn V
1722 - Kobenhavn V
1723 - Kobenhavn V
1724 - Kobenhavn V
1725 - Kobenhavn V
1726 - Kobenhavn V
1727 - Kobenhavn V
1728 - Kobenhavn V
1729 - Kobenhavn V
1730 - Kobenhavn V
1731 - Kobenhavn V
1732 - Kobenhavn V
1733 - Kobenhavn V
1734 - Kobenhavn V
1735 - Kobenhavn V
1736 - Kobenhavn V
1737 - Kobenhavn V
1738 - Kobenhavn V
1739 - Kobenhavn V
1749 - Kobenhavn V
1750 - Kobenhavn V
1751 - Kobenhavn V
1752 - Kobenhavn V
1753 - Kobenhavn V
1754 - Kobenhavn V
1755 - Kobenhavn V
1756 - Kobenhavn V
1757 - Kobenhavn V
1758 - Kobenhavn V
1759 - Kobenhavn V
1760 - Kobenhavn V
1761 - Kobenhavn V
1762 - Kobenhavn V
1763 - Kobenhavn V
1764 - Kobenhavn V
1765 - Kobenhavn V
1766 - Kobenhavn V
1770 - Kobenhavn V
1771 - Kobenhavn V
1772 - Kobenhavn V
1773 - Kobenhavn V
1774 - Kobenhavn V
1775 - Kobenhavn V
1777 - Kobenhavn V
1780 - Kobenhavn V
1785 - Kobenhavn V
1786 - Kobenhavn V
1787 - Kobenhavn V
1790 - Kobenhavn V
1799 - Kobenhavn V
1810 - Frederiksberg C
2000 - Frederiksberg
2100 - Kobenhavn o
2150 - Nordhavn
2200 - Kobenhavn N
2300 - Kobenhavn S
2400 - Kobenhavn NV
2450 - Kobenhavn SV
2500 - Valby
2610 - Rodovre
2700 - Bronshoj
2720 - Vanlose
2770 - Kastrup
2860 - Soborg
2900 - Hellerup
7480 - Vildbjerg

-

What is Kobenhavns Address Format?

-

What is Kobenhavns Zipcode Format?
Kobenhavns Denmark Postal code format